KLYTÄMNESTRA – Iphigenie in Aulis

KLYTÄMNESTRA – Iphigenie in Aulis
Deutsche Oper am Rhein – Düsseldorf 1992
(Photo Eduard Straub)